Ymchwil a Chyhoeddiadau

link to here 1

grogwynion2
patagonia2

Ymestyn cofnodion llifogydd gan ddefnyddio dulliau dogfennol a geomorffolegol

Mae llifogydd yn un o’r heriau mwyaf sy’n wynebu cymunedau a llywodraethau ar draws Cymru a’r byd, a rhagfynegir y bydd maint ac amlder llifogydd yn cynyddu yn y dyfodol o ganlyniad i newid hinsawdd.

Mae rheolwyr amgylcheddol yn ceisio cynllunio ar gyfer hyn, ond yng Nghymru dim ond ers rhyw 50-60 mlynedd y mae llif afon wedi cael ei fesur. Mae angen ymestyn cofnodion llifogydd yn ôl llawer ymellach er mwyn deall sut y mae nodweddion llifogydd (a sychder) wedi newid dros y tymor hir a sut y maent wedi ymateb i newidiadau amgylcheddol y gorffennol. Mae astudio dogfennau hanesyddol (papurau newydd, llythyron ac ati), yn ogystal â thystiolaeth o dirffurfiau a gorflidiroedd yn ein galluogi i wneud hyn ac rwyf wedi gweithio ar nifer o brosiectau yn y maes yng Nghymru, Iwerddon a Phatagonia.

Papurau

Longfield, S.A., Faulkner, D, Macklin, M.G., Jones, A.F., Foulds, S.A., Kjeldsen, T.R., Brewer, P.A. & Griffiths, H.M. (2018) Incorporating sedimentological data in UK flood estimation. Journal of Flood Risk Management

Foulds, S.A., Griffiths, H.M., Macklin, M.G. and Brewer, P.A., 2014. Geomorphological records of extreme floods and their relationship to decadal-scale climate change. Geomorphology, 216, pp.193-207.

link to here 1

Daearyddiaethau hanesyddol a diwylliannol llifogydd a dŵr

Mae rheoli llifogydd, a dŵr yn fwy cyffredinol, yn gofyn am ddealltwriaeth o ganfyddiadau pobl ohonynt yn ogystal â dealltwriaeth o elfennau hydrolegol neu geomorffolegol.

Mae’n bosibl bod gwreiddiau dwfn gan y canfyddiadau yma ym mhrofiadau hanesyddol a diwylliannol unigolion, cymunedau a chenhedloedd, ac unwaith eto, mae dogfennau a llenyddiaeth hanesyddol yn ffynhonnell eithriadol o werthfawr wrth geisio eu deall. Mae fy ngwaith yn ystyried canfyddiadau yng Nghymru a thu hwnt trwy ddadansoddi llenyddiaeth o’r oesoedd canol (e.e. cerddi Beirdd yr Uchelwyr fel Guto’r Glyn a Lewys Glyn Cothi) a llenyddiaeth mwy diweddar (e.e. yr ymateb diwylliannol i foddi Capel Celyn).

Papurau

Griffiths, H.M., Salisbury, T.E. & Tooth. S. (2017) ‘May God place a bridge over the River Tywi : interrogating flood perceptions and memories in Welsh medieval poetry, Cultural Histories, Memories and Extreme Weather A Historical Geography Perspective, Routledge Series in Historical Geography, London, Routledge, p. 93-111.

Griffiths, H. M. (2014). Water under the bridge? Nature, memory and hydropolitics. Cultural Geographies, 21(3), 449-474.

Griffiths, H. M. & Salisbury, T.E. (2013) ‘The tears I shed were Noah's flood’: medieval genre, floods and the fluvial landscape in the poetry of Guto'r Glyn , Journal of Historical Geography, 40, 94-104

 

ponthylllfan
clywedog

link to here 1

ceudyllau
nantmarcroes

Natur a chyfraddau prosesau geomorffolegol

Geomorffoleg - y wyddor sydd yn astudio tirffurfiau a’r prosesau sydd yn eu creu- fu fy mhrif faes ymchwil a dysgu ers cyfnod fy noethuriaeth ar gyfraddau prosesau erydiad a dyddodiad ar afonydd Cymru yn y cyfnod hanesyddol. Erbyn hyn rwyf yn canolbwyntio ar sut mae afonydd yn erydu’r graigwely yn y tymor hir trwy erydu ceudyllau a cheunentydd, rhyngweithiadau rhwng afonydd a phren (large woody debris) ac effeithiau geomorffolegol codi argaeau bychain ar gyfer pŵer hydro. Ar afonydd Cymru mae mwyafrif y gwaith yma yn digwydd, ond rwyf wedi gweithio ar afonydd yn Ne Affrica, ac wedi astudio newidiadau geomorffolegol trwy gyfrwng synhwyro o bell (remote sensing).

Papurau

Kamintzis, J.E., Irvine-Fynn, T.D.L., Holt, T.O., Jones, J.P.P., Tooth, S., Griffiths, H.M. and Hubbard, B., 2018. Knickpoint evolution in a supraglacial streamGeografiska Annaler: Series A, Physical Geography, pp.1-18.

Petropoulos, G.P., Kalivas, D.P., Griffiths, H.M. and Dimou, P.P., 2015. Remote sensing and GIS analysis for mapping spatio-temporal changes of erosion and deposition of two Mediterranean river deltas: The case of the Axios and Aliakmonas rivers, Greece . International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation, 35, pp.217-228.

Petropoulos, G.P., Griffiths, H.M. and Kalivas, D.P., 2014. Quantifying spatial and temporal vegetation recovery dynamics following a wildfire event in a Mediterranean landscape using EO data and GIS . Applied Geography, 50, pp.120-131.

link to here 1

Cydweithio rhwng gwyddoniaeth a chelfyddyd

Trwy gyfuno fy niddordebau mewn geomorffoleg a barddoniaeth rwyf wedi datblygu diddordeb mawr yn y ffyrdd y gall gwyddonwyr, artistiaid (gan gynnwys beirdd a llenorion, artisitaid gweledol, cerddorion ac ati) a gwyddonwyr cymdeithasol weithio gyda’i gilydd i ddatrys problemau. Hyd yn hyn mae mae fy ngwaith yn y maes yma wedi canolbwyntio ar ystyried a ellir cyfathrebu cysyniadau gwyddonol (e.e. yr Anthroposen, datblygiad geomorffoleg safleoedd twristaidd fel rhaeadrau Pontarfynach) yn fwy effeithiol trwy ddefnyddio dulliau celfyddydol (barddoniaeth). Rwy’n arolygu myfyrwraig PhD, Sioned Llywelyn, sydd yn gweithio ar safloedd o ddiddordeb geomorffolegol yng Nghymru ac wedi cyfrannu at waith pwyllgor arbennig o Gymdeithas Geomorffolegol Prydain ar Ddelweddu Geomorffoleg.

Papurau

Griffiths, H.M., 2018. Three poems on flood histories in rural Ireland . Cultural Geographies, 25(2), pp.369-374.

Griffiths, H.M., Goodwin, G., Keevil, T., Salisbury, E., Tooth, S. and Roberts, D., 2017. Searching for an Anthropo(s)cene in the Uplands of Mid Wales . GeoHumanities, 3(2), pp.567-579.

Tooth, S., Viles, H.A., Dickinson, A., Dixon, S.J., Falcini, A., Griffiths, H.M., Hawkins, H., Lloyd‐Jones, J., Ruddock, J., Thorndycraft, V.R., & Whalley, B. (2016) Visualizing geomorphology: improving communication of data and concepts through engagement with the arts . Earth Surface Processes and Landforms, 10.1002/esp.3990.

 

Bro_hyddgen
art_sci2

link to here 1

Borth
fraineslake

CHERISH

Ar hyn o bryd rwy’n cyfrannu at waith geomorffolegol prosiect CHERISH (Climate, Heritage and Environments of Reefs, Islands and Headlands) ar y cyd â chyd-weithwyr o Aberystwyth a Chomisiwn Brenhinol Henebion Cymru, Discovery Programme Iwerddon ac Arolwg Daearegol Iwerddon. Nod y prosiect yw cynyddu ymwybyddieth a dealltwriaeth o effeithiau newid hinsawdd ar gymunedau a threftadaeth fregus arfordiroedd Cymru ac Iwerddon. Cyllidir y prosiect gan yr Undeb Ewropeaidd.

link to here 1

Cyhoeddiadau

2019

Kamintzis, J.E., Irvine-Fynn, T.D.L., Holt, T.O., Jones, J.P.P., Tooth, S., Griffiths, H.M. and Hubbard, B., 2018. Knickpoint evolution in a supraglacial streamGeografiska Annaler: Series A, Physical Geography, pp.1-18.

2018

Longfield, S.A., Faulkner, D, Macklin, M.G., Jones, A.F., Foulds, S.A., Kjeldsen, T.R., Brewer, P.A. & Griffiths, H.M. (2018) Incorporating sedimentological data in UK flood estimation. Journal of Flood Risk Management, https://doi.org/10.1111/jfr3.12449.

Griffiths, H.M., 2018. Three poems on flood histories in rural Ireland. Cultural Geographies, 25(2), pp.369-374.

Rose, M., Cooper, D. and Griffiths, H., (2018) Acknowledging the work of poetry: a collaborative commentary on Tim Cresswell’s Fence, Cultural Geographies, 25 (1) pp. 257-262. 

2017

Griffiths, H.M., Goodwin, G., Keevil, T., Salisbury, E., Tooth, S. and Roberts, D., 2017. Searching for an Anthropo(s)cene in the Uplands of Mid Wales. GeoHumanities, 3(2), pp.567-579.

Griffiths, H.M., Salisbury, T.E. & Tooth. S. (2017) ‘May God place a bridge over the River Tywi’: interrogating flood perceptions and memories in Welsh medieval poetry, Cultural

Histories, Memories and Extreme Weather A Historical Geography Perspective, Routledge Series in Historical Geography, London, Routledge, p. 93-111.

2016

Tooth, S., Viles, H.A., Dickinson, A., Dixon, S.J., Falcini, A., Griffiths, H.M., Hawkins, H.,Lloyd‐Jones, J., Ruddock, J., Thorndycraft, V.R., & Whalley, B. (2016) Visualizing geomorphology: improving communication of data and concepts through engagement with the arts. Earth Surface Processes and Landforms, 10.1002/esp.3990.

Petropoulos, G.P., Ireland, G., Lamine, S., Griffiths, H.M., Ghilain, N., Anagnostopoulos, V., North, M.R., Srivastava, P.K. and Georgopoulou, H., 2016. Operational evapotranspiration estimates from SEVIRI in support of sustainable water management. International journal of applied earth observation and geoinformation, 49, pp.175-187.

Petropoulos, G.P., Ireland, G., Griffiths, H., Islam, T., Kalivas, D., Anagnostopoulos, V., Hodges, C. and Srivastava, P.K., 2016. Spatiotemporal Estimates of Surface Soil Moisture from Space Using the T s/VI Feature Space. In Satellite Soil Moisture Retrieval (pp. 91-108).

2015

Griffiths, H., 2015. Placing Y Paith (1) in poetry. Poetry Wales, 51(1), pp.26-28.

Petropoulos, G.P., Ireland, G., Griffiths, H.M., Kennedy, M.C., Ioannou-Katidis, P. and Kalivas, D.P., 2015. Extending the Global Sensitivity Analysis of the SimSphere model in the Context of its Future Exploitation by the Scientific Community. Water, 7(5), pp.2101-2141.

Petropoulos, G.P., Kalivas, D.P., Griffiths, H.M. and Dimou, P.P., 2015. Remote sensing and GIS analysis for mapping spatio-temporal changes of erosion and deposition of two Mediterranean river deltas: The case of the Axios and Aliakmonas rivers, Greece. International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation, 35, pp.217-228.

 2014

Griffiths, H. M. (2014). Water under the bridge? Nature, memory and hydropolitics. Cultural Geographies, 21(3), 449-474.

Foulds, S. A., Griffiths, H. M., Macklin, M. G., & Brewer, P. A. (2014). Geomorphological records of extreme floods and their relationship to decadal-scale climate change. Geomorphology, 216, 193-207.

Petropoulos, G.P., Griffiths, H.M., Carlson, T.N., Ioannou-Katidis, P. and Holt, T., 2014. SimSphere model sensitivity analysis towards establishing its use for deriving key parameters characterising land surface interactions. Geoscientific Model Development, 7(5), pp.1873-1887.

Petropoulos, G.P., Griffiths, H.M. and Kalivas, D.P., 2014. Quantifying spatial and temporal vegetation recovery dynamics following a wildfire event in a Mediterranean landscape using EO data and GIS. Applied Geography, 50, pp.120-131.

Petropoulos, G.P., Griffiths, H.M., Ioannou-Katidis, P. and Srivastava, P.K., 2014. Sensitivity exploration of SimSphere land surface model towards its use for operational products development from Earth observation data. In Remote Sensing Applications in Environmental Research (pp. 35-56). Springer, Cham.

Rowberry, M.D., Battiau-Queney, Y., Walsh, P., Błażejowski, B., Bout-Roumazeilles, V., Trentesaux, A., Křížová, L. and Griffiths, H., 2014. The weathered Carboniferous limestone at Bullslaughter Bay, South Wales: the first example of ghost-rock recorded in the British Isles. Geologica Belgica, 17(1), pp.33-42.

2013

Griffiths, H. M. & Salisbury, T.E. (2013) ‘The tears I shed were Noah's flood’: medieval genre, floods and the fluvial landscape in the poetry of Guto'r Glyn, Journal of Historical Geography, 40, 94-104

Petropoulos, G.P., Griffiths, H.M. and Tarantola, S., 2013. A sensitivity analysis of the SimSphere SVAT model in the context of EO-based operational products development. Environmental modelling & software, 49, pp.166-179.

Petropoulos, G.P., Griffiths, H.M., Dorigo, W., Xaver, A. and Gruber, A., 2013. Surface soil moisture estimation: Significance, controls, and conventional measurement techniques. Remote sensing of energy fluxes and soil moisture content, pp.29-48.

Petropoulos, G.P., Carlson, T.N. and Griffiths, H.M., 2013. Turbulent Fluxes of Heat and Moisture at the Earth’s Land Surface: Importance, Controlling Parameters, and Conventional Measurement Techniques. Remote Sensing of Energy Fluxes and Soil Moisture Content; Petropoulos, GP, Ed, pp.3-28